Rister or Sign In to see pricing information

 

Return to Dictionary/Glossary Index.

Dutch-English

 

Dutch resembles a cross between English and German. Many variant spellings are found in old Dutch. For example, France has appeared on maps as Francrijck, Francryck, Frankrijk, Frankryk, Vranckrijck, Vranckryck, Vrancrijck, Vrancryck, Vrankrijk, Vrankryck, and Vrankryk, to mention a few. In some cases, variant spellings are given below. However, users should be aware that many other variants exist. The following letters are often used interchangeably: (c-ck-k), (d-dt-t), (f-v), (i-ij-y), and (s-z).

 


aan adj on, at

aangrenzend adj adjacent

aardbodem n earth, earth's surface

aarde n earth

aardkloot n earth-sphere

acht card num eight

achter prep behind

Achter Indie n Further India

achtste ord num eighth

afbeelding n depiction, picture

afteekening n depiction

al, alle adj all

algemeen adj general

als mede as well as

anders adv otherwise

Antwerpen n Antwerp

baai, bay n bay

beginnende, beghijnnende pres part beginning

begrepen adj included

behalve prep except, besides

bekend adj known

belegering n siege

Beloofde Landt n Promised Land

bemagtigd adj captured

berg n mountain

beschrijving n description

bij prep by (location)

bocht n gulf, bight, bend

boeckverkooper, boekverkoper n bookseller

Bretagne n Brittany

canaal n channel

clippen, klippen n rocks, reefs

cust n coast

d' art the

de art the

deel n part

derde adj third

diepte n depth

Donau n Danube

door prep by (authorship), through

dorp n village

drie card num three

droogte n dryness

Duitsland n Germany

duizend card num thousand

een art an, one

eerst adj first

eiland n island; also eijland, eijlandt, eylant

elf card num eleven

elfde ord num eleventh

en, ende conj and

gaet, gat n entrance

gebetert adj improved

gebiedt n region

gecorrigeert adj corrected

gedeelte n portion

gedruckt adj printed

geheel adj whole, entire

gelegen adj situated

gelegenheid n situation; also gelegentheijt, gelegentheyt, ghelegentheyt

gelijk gradige zee kaart plane chart

getrokken adj extracted

gezigt, gezicht n view

Goud Kust n Gold Coast

graadboogh n quadrant

graade n compass

graafschap n county, earldom

's-Gravenhage n The Hague

Groenlandt n Greenland

groot adj great

Groot-Brittannie n Great Britain

haar pron their; also hare, heure

half eilandt n peninsula

halfrond n hemisphere

haven n harbor

heerlijkheid n manor, district

heilig adj holy

Heilige Land n Holy Land

het art the

Heylighe Landt n Heligoland

Hispangien n Spain

hoek n angle, corner

honderd card num hundred

hoofdstad n capital

Ierland(t) n Ireland

in prep in

in sig begrypende containing; also in zig begrypende

inde in the

ingang n entrance

inhoudende adj containing

inkomen, inkoomen n entrance

Ioodtsche Landt n Holy (i.e., Jewish) Land

jaar n year

kaap n cape

kaart n map; also caart, caert, kaert

kaartje n maplet, small map

kaartverkoper n mapseller

keizerrijk, keyzerryk n empire

klein adj small

koningrijk n kingdom

kust n coast

laatste adj latest

landengte n isthmus

landschap n landscape

landstreek n region

langs prep along

meer n lake

met prep with

Middellandsche Meer n Mediterranean Sea

mitsgaders prep together with

mond, mont n mouth

na prep after

naar prep to, towards

naaukeurige, nauwkeurig adj accurate

nabijgelegen, nabygelegen adj adjacent

neder, neer adj lower

Nederland n The Netherlands

negen card num nine

negende ord num ninth

nieuwe adj new

noord adj north; also noord, nort

noordelijk adj northern

noordelijkste adj northernmost

Noorwegen n Norway

oceaan n ocean

of, ofte conj or

om prep round, round about, about

omleggende adj surrounding

onder prep under

onderkoningschap n viceroyalty

ondiepte n shoal

ontdekking n discovery

ook adv also, likewise

oost adj east

oostelijcke adj eastern

oostelijkste adj easternmost

Oostenrijk n Austria

op prep on, upon, at

opdoeningh n discovery

opper adj upper

oud adj old

over prep over, across, beyond

pascaart n sea chart; also found with hyphen or space, as pas-caart or pas caart; also pascaert, paskaart, paskaert

plaatsnijder n engraver

plaeten, platen n banks

platte zee kaart plane chart

plattegrond n ground plan, map

Polen n Poland

Pruisen n Prussia

reede n roadstead

reize n journey

rievier, rivier n river

rijk, ryk n kingdom

Rusland n Russia

sande plaeten n sand banks

schets n sketch, outline

schipvaert n navigation, seafaring

slick, slijk n mire

Soute Eijlanden n Cape Verde Islands

Spanje n Spain

stad n city, town

steeg, steegh n alley, lane

straet n strait

strekkende adj stretching

strom, stroem n stream

stuck, stuk n part

stuurman n helmsman

t' prep at, in

't art the

Tandt Kust n Ivory Coast

te prep at, in

tegenvoeters n antipodes

tegenwoordig adv nowadays

tekening n sketch, drawing

tien card num ten

tiende ord num tenth

tocht, togt n journey, expedition

toneel n theater, scene

tot prep until, to, as far as

tot aan as far as, up to

tusschen, tussen prep between, 'twixt

twaalf card num twelve

twee card num two

tweede adj second

uit, uyt prep out

uitgegeven adj published

van prep from, of

vande of the

verbeetert adj improved

verdeelt adj divided

verdeling n division

verdrag n treaty, pact

vereenigd, verenegd adj united

Verenigde Staten n United States

vermaard, vermaerde adj famous

vermeerdert past part augmented

verthoonende, vertonende pres part showing

vertooninghe n appearance

vier card num four

vierde adj fourth

vijf card num five

vijfde ord num fifth

Vlaanderen n Flanders

Vlaemsche adj Flemish

Vlaemsche Eijlanden n The Azores

vliet n brook

vlijt n diligence

voerbij prep before

volgens prep according to

volksplanting n colony

voor prep for

voornaamste adj principal

waar adj true

waar adv where

waarneming n observation

waerachtig adj true, accurate

wassende pres part increasing

wassende gradige pascaart increasing degree chart, i.e., a Mercator chart

wereld n world; also waereld, wareld, weereld, werreld, werelt

west n west

westelijcke adj western

westelijkste adj westernmost

wijk n district

woestyne, woestijn n desert

Yerlandt, Yrlandt n Ireland

Ysland, Ijsland n Iceland

zee n sea, ocean

zee kaart sea chart

zeer adv very

zes card num six

zeste, seste ord num seventh

zeven card num seven

zevende ord num seventh

zijne pron its

zuid n south; also zuijd, zuyd, zuyt, zur, suyt

zuidelijk adj southern

zuidelijkste adj southernmost

Zwarte Zee n Black Sea


 

Return to Dictionary/Glossary Index.

Home | Information | Search | Register | Contact Us | Site Map

Americana Exchange, Inc. © 1999 - 2024 Americana Exchange, Inc.. All rights reserved. OldMaps.com, the OldMaps.com logo and
AMPR are service marks or registered service marks of Americana Exchange, Inc..